Toimintasuunnitelma

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:n (myöhemmin Naisklubi) täyttää 100 vuotta vuonna 2018. Perustamiskokous on pidetty 15.01.1918.

Historiakirja Naisklubin 100 vuotta kestäneestä toiminnasta julkaistaan 15.01.2018. Tilai-suuteen kutsutaan myös median edustajia. Jäsenemme Katja Jokinen historiatoimikunnan avustamana kirjoittama historia on nimeltään ” Vaasan Suomalainen Naisklubi vaiheita 1918 - 2018”. Varsinainen 100-vuotisjuhlaa vietetään 20.10.2018. Vaasan kaupungintalolla järjestetään tuolloin 100-vuotisjuhlaseminaari, joka on samalla Minna Canth-seminaari. Iltajuhlaa vietetään Hotelli Centralissa. Suomalainen Naisliitto ry:n (myöhemmin Naisliitto) syyskokous pidetään 21.10.2018 Hotelli Centralin kokoustiloissa.

Naisliiton Naisten Ääni – hanketta edistetään.

Naisliiton v. 2018 teema: ”Nainen tue naista ” otetaan huomioon klubimme vuoden toimin-nassa.

Sääntöjemme mukaan kokoamme paikkakunnan suomalaisia naisia yhteistoimintaan kan-sallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Voittoa tavoittelematta yhdistyksemme varaa omistamissaan asunnoissa vuokra-asuntoja vanhuksille ja tukee aineellisesti vanhustyötä.

Ikääntyneille jäsenille ja vuokralaisille järjestetty hoivapalvelutoiminta jatkuu entisen ta-paan. Sen lisäksi asukkaillemme järjestämäämme Ystäväpalvelutoimintaa jatketaan ja kutsut yhteisiin tapaamisiin vähintään kerran kuukaudessa osoitetaan kaikille talon van-huksille. Vierailuja vanhusten luona Ruukinkartanossa ja myös muuta vanhusten virkistys-toimintaa jatketaan ja monipuolistetaan. Uuden kohteen hankintaa mietitään. Naisklubin jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan ed. mainittuihin tehtäviin entistä runsaslukuisemmin.

Naisklubin omistamat Vaasan Talouskoululta VAMIAAN sijoitetut taulut käydään tarkista-massa vuosittain ja niiden tarvitsemasta kunnostuksesta huolehditaan.

Juhlatoimikunta jatkaa 100-vuotisjuhlaseminaarin ja iltajuhlan suunnittelua ja valmistelua. Ohjelmatoimikunta suunnittelee, tekee esitykset ja järjestää klubi-iltojemme ohjelmat ja kutsuu vierailijoita/esitelmöitsijöitä. Esitykset käsittelee ja niistä päättää Naisklubin hallitus.

Hallinto

Naisklubin syyskokous valitsee hallintoa hoitamaan puheenjohtajan, kuusi hallituksen jä-sentä ja kolme varajäsentä sekä hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja ta-lousarvion. Toimikauden pituus on 3 vuotta. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa.

Kevätkokous käsittelee hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edellisen vuoden toiminnasta, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuva-pauden tilivelvollisille.

Hallitus kokoontuu hoitamaan sille säännöissä määrättyjä tehtäviä ja hoitamaan käytännön asioita. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut toimi-henkilöt ja toimikunnat sekä Naisklubin edustajat As Oy Liesitalon ja As Oy Pursimiehen-katu 3:n hallintoon sekä muihin järjestöihin.

Yhdistyksestämme em. taloyhtiöiden hallituksiin valitut henkilöt ovat vastuuasemassa näi-den yhtiöiden toiminnasta. Yhdistyksen taloussääntö, säännöt ja toimintasuunnitelma toi-mitetaan uusille hallituksen jäsenille.

Hallituksen asettama työryhmä selvittää säätiön perustamiseen liittyviä asioita. Säätiöittä-misen tarkoituksenmukaisuutta selvitettäessä käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Mikäli säätiöittäminen osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi ja järkeväksi tavaksi Naisklubin tulevaisuutta silmällä pitäen, hallitus huolehtii asiantuntijan avustuksella säätiön perusta-misasiakirjojen laatimisesta ja tarvittavien ennakkopäätösten hankkimisesta patentti- ja rekisterihallitukselta sekä verottajalta koskien Naisklubin varallisuuden ja siihen liittyvän vuokraustoiminnan siirtämistä säätiölle. Samoin selvitetään Naisklubille jäävä varallisuus ja säätiön tapa tukea Naisklubin toimintaa, joka jatkaa työtään jäsenistönsä, vuokralaisten-sa ja muun vanhustyön parissa. Hallitus esittelee valmistuneet selvitykset ja asiakirjat Naisklubin kokouksessa.

Talous

Talouden pääasialliset tulot muodostuvat Naisklubin As Oy Liesitalossa ja As Oy Pursi-miehenkatu 3:ssa olevien ikääntyville kohtuuhinnoin vuokrattujen asuntojen vuokratuotois-ta. Vastaavasti talouden menot muodostuvat asuntojen yhtiövastikkeista, kunnostuskuluis-ta, As Oy Pursimiehenkatu 3:n lainan lyhennyksistä ja koroista sekä As Oy Liesitalosta lunastettujen asuntojen ostoon otettujen lainojen hoidosta sekä yhdistystoiminnan muista menoista.

Talousarvioon varattu määräraha mahdollistaa hoivapalveluihin järjestämisen iäkkäille

n. 1 000 tuntia vuodessa. Sääntöjen mukaan Naisklubi voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja toimintaansa

Jäsenmaksut vahvistetaan syyskokouksessa. Talousarvio erillisenä liitteenä.

Jäsenistö

Naisklubi tarvitsee toimintaansa sitoutuvia jäseniä. Uusien jäsenten mukaan saaminen toimintaan mm. kummitoimintaan (uudelle jäsenelle kummi sekä vanhusten palvelutaloissa tapahtuva) olisi avuksi. Jäsenistön aloitteita tarvitaan täydentämään nykyistä toimintaa.

Yhteydenpito jäsenistöön hoidetaan jäsentiedottein, jotka pääosin toimitetaan sähköpostin liitteenä, osa postitse. Jäsenistön toivotaan huolehtiva osoitemuutoksista sekä sähköpostin

että asumisosoitteen osalta.

Tulevista Naisklubin tapahtumista muistutetaan Pohjalaisen toimintapalstalla sekä sähkö-postitse. Jäseniltoja pidetään klubihuoneistossa sekä tehdään tutustumiskäyntejä lähialu-een mielenkiintoisiin kohteisiin kesäaikaa lukuun ottamatta.

Yhteisiä tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyökumppaneiden kanssa

Jäsenilloissa on mahdollisuus lainata kirjoja Naisklubin kirjastosta.

Naisklubilla on edustus Suomalaisen Naisliitto ry:n hallituksessa ja Hilja Vilkemaa - stipen-disäätiön hallituksessa, samoin Minna-lehden toimitusneuvostossa. Minna-lehteen voivat kaikki jäsenemme lähettää kirjoituksiaan. Klubimme jäsenet voivat osallistua Suomalainen Naisliitto ry:n ja Hilja Vilkemaa-stipendisäätiön järjestämiin tilaisuuksiin. Niitä ovat mm. Minna Canth-seminaarit sekä Naisliiton kevät- ja syyskokoukset, Kaisaniemen ajankoh-taisseminaari Perinnepäivä sekä muut tapahtumat.

Klubimme käyttää äänivaltaansa Suomalainen Naisliitto ry:n kevät- ja syyskokouksissa seuraavasti: yksi ääni saadaan aina alkavaa 25-lukua kohti. Äänimäärä lasketaan vuoden viimeisen päivän jäsentilanteen mukaan.

< Marraskuu 2018 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
03040506070809

TAPAHTUMAT

kaikki tapahtumat