Uudet säännöt hyväksytty 1.12.2020

Klubilla kokoustamassa.

Vaasan Suomalainen Naisklubi ry:lle on hyväksytty PRHssa uudet säännöt 1.12.2020


VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Vaasan Suomalainen Naisklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys on suomenkielinen. 

2. Toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

1. koota paikkakunnan naisia yhteistoimintaan kansallisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä 

2. kannustaa ja tukea naisten henkistä kasvua ja itsensä kehittämistä.

3. edistää ikääntyneiden ja muiden erityisessä asunnon tarpeessa olevien henkilöiden vuokraasuntojen saantia 

4. tukea ja edistää vanhustyötä ja muuta kolmannen sektorin työtä

5. tukea opiskelijoita suuntautumisessa vanhustyöhön ja käytännön harjoittelussa6.edistää tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. 

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

– järjestää esitelmä-, koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä virkistystoimintaa –vuokraa asuntoja ikääntyneille tai muuten erityisessä asunnon tarpeessa oleville henkilöille käypää vuokratasoa edullisemmin 

– hankkii ja tarjoaa avun tarpeessa oleville ikääntyneille tai muuten erityisen avun tarpeessa oleville henkilöille korvauksetta mm. hoivapalveluja 

– tukee ja edistää vanhustyötä mm. järjestämällä ikääntyneille henkilöille ystäväpiiritoimintaa ja muuta toimintaa 

– tukee taloudellisten resurssiensa puitteissa kolmannen sektorin työtä mm. stipendein, tunnustuspalkinnoin ja apurahoin. 

Yhdistys ei anna toimintaan osallistuville taloudellista etua. Toimintaansa varten ja tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia, omistaa ja kiinnittää kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Ehdotuksen voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen. Jäseneksi otetun jäsenyys yhdistyksessä säilyy, vaikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että jäsen ei täyttäisi enää uusien sääntöjen jäseneksi ottamisen edellytyksiä. 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Yhdistys voi katsoa jäsenensä eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneen henkilön. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen yksimielisestä ehdotuksesta yhden tai useamman henkilön. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää pitkäaikaista ja ansiokasta työtä yhdistyksen tai yhdistyksen harjoittaman toiminnan hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi otetun jäsenyys yhdistyksessä säilyy, vaikka yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että jäsen ei täyttäisi enää uusien sääntöjen jäseneksi ottamisen edellytyksiä. 

4. Jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi päättää periä ylimääräistä jäsenmaksua. Ylimääräisen jäsenmaksun määrä voi olla enintään kaksi kertaa varsinainen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Yhdistys valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi ja varajäsenistä yksi. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt Tarpeen mukaan joidenkin tehtävien hoito voidaan antaa ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla hallituksen jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä tai esteellisiä jonkin asian käsittelemiseen, valitsee kokous itselle puheenjohtajan mainitun asian käsittelyn ajaksi. Päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Vaali toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. 

Hallituksen jäsen ei voi osallistua sellaisen asian käsittelemiseen eikä ratkaisemiseen, missä hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. edustaa yhdistystä 

2. huolehtia yhdistyksen tarkoituksen toteutumisesta 

3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset 

4. toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset 

5. vastata taloudesta 6.laatia yhdistyksen vuosikertomus, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7. valita vuosittain yhdistyksen edustajat yhtiökokouksiin 

8. päättää muun kuin kiinteän omaisuuden ja kiinteistön omistukseen oikeuttavien osakkeiden sekä asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja panttaamisesta. Sen estämättä, mitä edellä määrätään, hallitus voi kuitenkin ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä itsenäisesti päättää myydä, vaihtaa tai pantata asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita, kun se tapahtuu muiden hallinnassa olevien huoneistojen tai asuntoosakeyhtiön omistamien kiinteistöjen korjauskustannusten rahoittamiseksi. Hallitus voi myös ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä itsenäisesti päättää ostaa asuntojen hallintaan oikeuttavia osakkeita, mikäli on kysymys asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevan lunastusoikeuden käyttämisestä. 

9. asettaa avukseen toimikuntia ja työvaliokuntia ja nimetä niiden puheenjohtajat ja jäsenet. Yhdistyksen kokous päättää kiinteän omaisuuden ja kiinteistön omistukseen oikeuttavien osakkeiden sekä asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamisesta, myynnistä, vaihtamisesta ja panttaamisesta, mikäli 8 kohdasta ei muuta johdu. Edellä mainituista toimista on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Jälkimmäisessä yhdistyksen kokouksessa päätöksen hyväksyntään edellytetään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava ehdotetuista oikeustoimista. 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

7. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Vaali toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen. Kutsu kokouksiin ilmoitetaan myös yhdistyksen kotisivuilla.

10. Varsinaiset kokoukset 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. vuosikertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta 2. tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto 3. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 4. muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. valitaan puheenjohtaja joka kolmas vuosi 2. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 3.valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi 5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 6. hyväksytään hallituksen ehdotus yhdistyksen talousarvioksi seuraavaksi tilikaudeksi 7. muut mahdolliset asiat

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä yleishyödyllisellä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistyksen hallussa olevan arvoirtaimiston säilyttämisestä huolehditaan luovuttamalla ne jonkin oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön hallintaan.

< Kesäkuu 2024 >
Ma Ti Ke To Pe La Su
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607